Kutatási tevékenység a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéken

Dr. Duró Annamária

 

Kutatási téma 1: A szegedi tanyaközségek múltja és jelene szociálgeográfiai megközelítésben

Kutatási cél: Pályám kezdete óta a 20. században közigazgatási önállóságot nyert tanyás települések szociálgeográfiai szemléletű vizsgálata a fő kutatási területem, melynek középpontjában a belterületet és a külterületet összefűző, a társadalmi alapfunkciók gyakorlásához kötődő térkapcsolatok elemzése áll. 1987-2001 között négy szegedi tanyaközség térbeli és társadalmi finomszerkezetéről készítettem kérdőíves adatgyűjtésre épülő pillanatfelvételt. Összegzésként ezeket az esettanulmányokat szeretném szélesebb összefüggésekbe illeszteni, hogy megrajzolhassam az egykori tanyás határrészek önálló településsé válásának útját.

Kutatási téma 2: Tanyagondnokságok a külterületen élők szolgálatában

Kutatási cél: A tanyakutatás vezetett el az 1990-es évek végén a tanyagondnokokhoz, akik falugondnok kollégáikhoz hasonlóan azért dolgoznak, hogy megakadályozzák a települési és a társadalmi hátrányok végzetes összekapcsolódását. Járművükkel közelebb hozzák, és személyükkel ismerőssé is teszik a világot, így közösségük nehezen mozduló tagjai számára is megteremtik a társadalmi alapfunkciók gyakorlásának lehetőségét. Engem elsősorban az ember és ember között formálódó segítő kapcsolat foglalkoztat, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének felkérésére azonban a szociális alapellátás helyi sajátosságainak feltárásába és a különböző szervezeti keretekben működő tanyagondnokságok vizsgálatába is bekapcsolódtam. Azóta, hogy a falu- és tanyagondnokok újabb és újabb nemzedékei állnak munkába, a pályaelhagyó kollégák problémája is aktuális kutatási feladatot jelent.

 

Héderné Dr. Berta Edina

 

Kutatási téma 1: A közvetlen személyes segítségnyújtás formai és tartalmi elemei a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben

Kutatási cél: Feltárva a közvetlen segítségnyújtás tevékenységi formáit, hozzájárulni a szakmai terminológia harmonizációjához és a minőségirányítás kialakításához. Közvetett cél a bürokratikus „segítségnyújtás” szerepének a csökkentése.

Kutatási módszer: A szakirodalom tanulmányozása, az ellátórendszerben alkalmazott dokumentáció elemzése, félig strukturált interjú, fókuszcsoport.

Kutatási téma 2: A cigány-magyar segítő kapcsolat speciális vonatkozásai

Kutatási cél: Feltárni a nevezett interetnikus pszichikus mezőt befolyásoló lehetséges tényezőket, ezáltal hozzájárulni a hatékonyabb együttműködéshez, a társadalmi - intézményi - interperszonális elnyomás csökkentéséhez.

Kutatási módszer: A szakirodalom tanulmányozása, az ellátórendszerben alkalmazott dokumentáció elemzése, félig strukturált interjú, fókuszcsoport.

Kutatási téma 3: A diszkrimináció megnyilvánulása

Kutatási cél: Feltárni és beazonosítani a diszkrimináció megnyilvánulási formáit. Közvetett cél: hozzájárulni az elnyomás csökkentéséhez, a kulturális érzékenység térnyeréséhez.

Kutatási módszer: A szakirodalom tanulmányozása, kérdőív, félig strukturált interjú, fókuszcsoport.

 


Mihálka Mária


Kutatási téma 1: Az egészségi állapot - különösen a kiégés jelensége - és az egészségmagatartás összefüggése a család-munka interferenciával. Célcsoport: segítő foglalkozásúak.

Kutatási cél: Az egészségmagatartás, a kiégés és a munka és a család életterületét érintő előzmények (munkahelyi társas támogatás, munkahelyi szerepkonfliktusok, szerep-kétértelműség; családi társas támogatás, családi szerepkonfliktusok, családi szerep-kétértelműség) és következmények (munkával való elégedettség, családi élettel való elégedettség, az egész élettel való elégedettség) közötti összefüggés vizsgálata segítő munkakörökben.

Kutatási módszer: A témában releváns korábbi kutatási eredmények feltárása és elemzése, valamint kvantitatív és kvalitatív vizsgálati módszer alkalmazása (kérdőív, félig-strukturált interjú és fókuszcsoportos vizsgálat).


 

Sánta Tamás

 

Kutatási téma: 15-24 éves NEET-es (Not in Employment, Education or Training) fiatalok jövőkép-vizsgálata.

Kutatási cél: A kutatás alapvetően arra a kérdésre keresi a választ, hogy kik a magyar NEET-es fiatalok? Milyen családi háttérrel rendelkeznek? Milyen kapcsolat fűzte őket az oktatási rendszerek egyes (teljesített) fokozataihoz? Hogyan élik meg jelenlegi állapotukat? Milyen elképzeléseik vannak saját jövőjükre vonatkozóan? Vagyis a múlt - jelen - jövő kontextusában kívánja a kutatás bemutatni a fókuszcsoportot. A szociológiai jellegű megközelítés mellett kiemelten fontos a szociálpolitikai megközelítés, sőt az effektív irányvonalak (policy) javaslata a döntéshozók felé. Hiszen ezeknek a fiataloknak jövőbeni munkaerő-piaci helyzete nagymértékben fogja befolyásolni a magyar társadalom jövőbeni helyzetét.

Kutatási módszer: Dokumentumelemzés mellett a kutatás kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtési technikákat is alkalmaz: önkitöltős kérdőív, illetve félig strukturált interjúk, nemcsak a fókuszcsoport tagjaival, hanem a velük foglalkozó szakemberekkel is.

 

Szabó Péter

 

Kutatási téma: A családtámogatási rendszer szerepe a humántőke újratermelésben

Kutatási cél: Annak vizsgálata, hogy a jelenlegi családtámogatási rendszer mely társadalmi csoportokat részesít előnyben, illetve milyen értékrendbeli, eszközbeli változások jellemzik a családtámogatási rendszer közelmúltját.

Kutatási módszer: Költségvetési ráfordítások, gyermekvállalási motivációk, időmérlegek, demográfiai folyamatok másodelemzésével képet alkotni a fenti folyamatok időbeli változásáról. Továbbá meghatározni, hogy a családtámogatási rendszer átalakítása, átalakulása mely társadalmi csoportoknak kedvezett leginkább, valamint, hogy területileg ebben milyen eltérések tapasztalhatók.

Együttműködési szándék: Szívesen vennék részt olyan kutatási együttműködésben, amelyben a mikroszimulációt ismerő, gyakorlott kollégákhoz kapcsolódhatnék.

 

Dr. Vida Anikó

 

Kutatási téma: Az aktív korú nem foglalkoztatottak ellátását és reintegrációját célzó közpolitikák elemzése, a települési önkormányzatok szociálpolitikájának (segélyezés, közfoglalkoztatás, szociális alapszolgáltatások) vizsgálata

Kutatási cél: A jelenkori magyar szociálpolitikai gyakorlat elemzése abból az elméleti előfeltevésből kiindulva, amely a szociálpolitika hatókörébe tartozó intézményeket és jogszabályokat az állampolgári jogosultságok gyakorlati értelmezéséért folyó küzdelmek színtereként is értelmezi.

Kutatási módszerek: Statisztikai adatok gyűjtése, normatív dokumentumelemzés. Strukturált és fókuszcsoportos interjúk a települések szociális és igazgatási szakembereivel, félig strukturált interjúk a szegénységben élő és/vagy munkanélküli háztartások tagjaival.


2018.11.18.

 

 Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *