A beadandó írásbeli dolgozatok formai követelményei

A BEADANDÓ ÍRÁSBELI DOLGOZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. A dolgozat részei

Az egyes kurzusokhoz kapcsolódó, a hallgatók önálló munkájára épülő írásbeli dolgozatok a következő részekből állnak:

  • címoldal, amelyen a dolgozat címén kívül szerepel a tanszék neve, a tantárgy neve és oktatója, valamint a hallgató neve a szak, a tagozat és az évfolyam megjelölésével;
  • tartalmi rész, amely a téma kifejtését foglalja magában;
  • irodalomjegyzék a felhasznált források bibliográfiai adataival;
  • mellékletek, ha a szerző ezt szükségesnek tartja.

Az oktató által meghatározott terjedelembe csak a tartalmi rész számít bele.

2. A tartalmi rész tagolása

Magát a dolgozatot a könnyebb áttekinthetőség kedvéért célszerű kisebb szerkezeti egységekre osztani. Ha a tantárgy oktatója megadja az elvárt kötelező elemeket, a szerzőnek csak ezeket kell követnie, ha nem, akkor maga dönti el, milyen címet ad az egyes gondolati egységeknek. Rövidebb írás esetében is fontos, hogy követhető legyen a bevezetés, a tulajdonképpen tárgyalás és a befejezés logikai íve.

3. Hivatkozások

A tudományos igényű írások szerzőihez hasonlóan a dolgozat készítőjének is hivatkoznia kell a felhasznált forrásmunkákra. Így egyértelműen kiderül, melyek a saját felismerései és mi az, amit másoktól vett át. Tartalmi hivatkozás esetén a kérdéses mű szerzőjének gondolatait vagy azok lényegét saját szavainkkal fogalmazzuk meg, szó szerinti hivatkozás esetén pedig a kiválasztott részletet idézőjelek közé illesztve, szöveghűen közöljük. Az első esetben hivatkozásként a szerző nevét (vezetéknevét, valamint keresztnevének kezdőbetűjét) és a könyv vagy tanulmány megjelenésének évét kell feltüntetni, a második esetben ezeken túl a pontos oldalszámot is meg kell adni. Ezeket az adatokat magában a szövegben zárójelben vagy attól elkülönítve, lábjegyzetként egyaránt elhelyezhetjük.

4. Ábrák, táblázatok és képek

A dolgozatban közölt ábrákra, táblázatokra és képekre hasonló formai előírások vonatkoznak. Ezek mindegyikét meg kell számozni és címmel kell ellátni (például 1. sz. ábra, 3. sz. táblázat), forrásként pedig – a szó szerinti hivatkozásokhoz hasonlóan – pontosan meg kell jelölni, honnan vette át őket a szerző. Saját fotók esetében azt kell megadni, hogy ki és mikor készítette a felvételt.

5. Az irodalomjegyzék összeállítása

Az irodalomjegyzék tételei a szerzők vezetéknevének abc sorrendjét, azonos szerző több műve esetén pedig a megjelenés időrendjét követik. (A külföldi szerzőknek is a vezetéknevét írjuk előre.) Az egyes forrástípusok bibliográfiai adatait – az alábbi példák mintájára – a következőképpen kérjük megadni:

5.1. Önálló könyvek:

Héra Gábor – Ligeti György (2005): Módszertan. Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába. Osiris Kiadó, Budapest.

5.2. Szerkesztett könyvek:

Kozma Judit (szerk., 2006): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest.

5.3. Kötetekben szereplő tanulmányok:

Heltai Erzsébet-Tarjányi József (2005): A mélyinterjú készítése – és az elkövethető hibák forrásai. In: Letenyei László (szerk.): Településkutatás. Szöveggyűjtemény. L’Harmattan-Ráció Kiadó, Budapest. 501-542. o.

5.4. Folyóiratcikkek:

Szalai Júlia (2002): A társadalmi kirekesztődés egyes kérdései az ezredforduló Magyarországán. Szociológia Szemle, 4. 34-50. o.

5.5. Kéziratok:

Domján Tünde (2015): A kiégés folyamata és megelőzésének lehetőségei a szociális munkában. Szakdolgozat, kézirat. SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Szeged.

5.6. Internetes források:

http://modernizacio.hu/old/index.php?page=dokumentum&piller=1&dokid=584

(A letöltés ideje: 2016.06.05.)

6. Oldalszámozás és bekezdések

A dolgozat oldalait a tartalmi résztől kezdődően számozzuk meg, a címlap így nem kap oldalszámot. A téma kifejlése során az egyes szerkezeti elemekhez kapcsolódó kisebb gondolati egységeket bekezdésekkel különítjük el egymástól. A tagolás formai megoldásaként a sorközt és a tabulátort egyaránt választhatjuk.

7. Betűtípus és sorközök

Az írásbeli dolgozatot Times New Roman betűtípussal kérjük elkészíteni. Magához a szöveghez a 12-es betűméretet és a másfeles sorközt tartjuk legcélszerűbbnek, az ábrák, táblázatok és képek sorszámához és címéhez pedig a 10-es betűméretet ajánljuk. Az egyes szerkezeti egységek címeit vastag betűvel kérjük kiemelni.

8. A dolgozat leadása

Az elkészült dolgozatot a tematikában megadott határidőre elektronikus formában kell feltölteni a kurzus CooSpace felületére, vagy e-mailben, csatolt file-ként elküldeni a tantárgy oktatójának, aki minden hallgatónak visszajelzi, ha megkapta a küldeményt.

Szeged, 2016.09.12.

A beadandó írásbeli dolgozatok formai követelményei.

 Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *