Kutatási tevékenység az Egészségmagatartás és -fejlesztés Szakcsoportnál

A szakcsoportban végzett kutatások elsősorban az egészségpszichológia olyan megalapozott területein folynak, mint a klinikai egészségpszichológia és a preventív/egészségfejlesztő egészségpszichológia.

A klinikai egészségpszichológia területén belül a különböző ellátási területeken és betegségcsoportokon belül a különböző betegségek pszichológiai hatásának, a beteggé válás folyamatát befolyásoló tényezőknek, a betegséggel való megküzdésnek, illetve a gyógyító munka különböző kérdéseinek, valamint a segítő szakmákban dolgozók, elsősorban az ápolói munkatevékenység specifikus jellemzői és az ápolók egészsége közötti kapcsolat egészségpszichológiai aspektusainak, valamint a munkahelyi egészségfejlesztés lehetőségeinek a vizsgálatára kerül sor. A preventív/egészségfejlesztő egészségpszichológia keretében végzett vizsgálatok, az egyes életkorok egészségpszichológiája az egészséget, az egészségmagatartást meghatározó tényezőket az adott életkor fejlődési jellemzőinek kontextusában vizsgálják. Ezen kutatások középpontjában az egészségmegőrzés, az egészségfejlesztés áll.


Bársonyné Kis Klára

Kutatási téma 1.: Egészségügyi dolgozók pszichoszociális egészségi állapota

Cél: Feltárni a kiégés összefüggéseit a különböző stressz-tényezőkkel, illetve az egészség mutatóival (mint például szomatizáció, szerhasználat), azzal a céllal, hogy segítségével bővüljön az egészségügyi dolgozók kiégésével kapcsolatos kép, mely a későbbiekben hozzájárulhat prevenciós és intervenciós programok tervezéséhez.

Kutatási téma 2.: Az egészségmagatartást befolyásoló rizikó- és protektív faktorok szerepe és hatása az egyes életkori csoportokban illetve életszakaszokban

Cél: Vizsgálni az egyes életkori csoportokban illetve életszakaszokban az egészségmagatartást befolyásoló rizikó- és protektív faktorokat és ezen belül is kiemelten a hatékony életvezetési készségeket abból a célból, hogy az egészségfejlesztést a gyakorlatban sikeresen meg tudjuk valósítani.

Lantos Katalin

Kutatási téma: A családi rituálék szerepe a serdülők és fiatal felnőttek életében

Cél: Felmérni, hogy a családi rituálék milyen befolyással bírnak a fiatalok szorongásszintjére, preferált megküzdési stratégiáira, aktuális hangulati állapotára. Továbbá vizsgálni a szülői bánásmód kapcsolatát mind a családi rituálék megvalósulásával, mind a fent említett tényezőkkel.

Lobanov-Budai Éva

Kutatási téma: A jóllét és az önegyüttérzés, mint adaptív érzelemszabályozási stratégia szerepe a fiatal felnőttek egészségmagatartásában

Cél: Feltárni, hogy az egyes jóllét típusok (szubjektív/hedonikus, pszichológiai/eudaimonikus, integrált nézet) szintje hogyan alakul a fiatal felnőttek körében. További cél vizsgálni, hogy az egyes jóllétek milyen kapcsolatban állnak az önszabályozással, azaz milyen összefüggést mutatnak az egészségmagatartással. Ezeken kívül a kutatás fókuszában van az önmagunk iránt érzett együttérzés, mint adaptív érzelemszabályozási stratégia, milyen összefüggésben van a jóllétekkel, hogyan segíti az önszabályozást és a preventív egészségmagatartást.


Dr. Németh Anikó

Kutatási téma: Egészségügyi szakdolgozók szomatikus és pszichés állapota (kiégés), egészség magatartása, orvoshoz fordulási szokásai.

Cél: Felmérni a hazai egészségügyi szakdolgozók szomatikus és pszichés állapotát, orvoshoz fordulási és gyógyszerszedési szokásait, életmódját, és összehasonlítani az egyes ellátási területeken (alap-, járó-, fekvőbeteg ellátás) dolgozók jellemzőit e dimenziók tükrében.

Tóth Renáta

Kutatási téma: Az anyaszerep változása és ennek hatása az anyaszerep felvételének krízisére

Cél: Annak vizsgálata, hogy az anyaszereppel szembeni elvárások illetve az anyaszerep-felfogás hogyan változott az utóbbi néhány évtizedben, valamint, hogy ezek a változások hogyan befolyásolják a kibontakozó fejlődési krízis struktúráját.

 Friss Hírek RSS

SZTE ETSZK Friss hírek