2019. november 14., csütörtök
EN

Szociálpolitika mesterképzési szak

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara felvételt hirdet Szociálpolitika mesterképzési szakra, Területi szociálpolitika szakiránnyal a 2019/2020-as tanévre, keresztféléves – 2020. februári – kezdéssel, önköltséges és állami ösztöndíjas formában, nappali és levelező tagozatos hallgatók részére.

 

A jelentkezés benyújtásának határideje:

Az aktuális, központi felvételi tájékoztatóban közölt időpont.

Alapvető tudnivalók

Célunk olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik képesek arra, hogy a társadalom- és a szociálpolitika területén részt vállaljanak a szakpolitikák alakításában, hozzájáruljanak a szociális ellátórendszer működtetéséhez, hatékonyan képviseljék a társadalmi érdekeket, és bekapcsolódjanak a kutatásba és az oktatásba is. Képzésünkben, amelyben Egyetemünk több karának oktatói működnek együtt, az interdiszciplináris szemlélet mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szociálpolitika térbeli dimenzióira és a területfejlesztéssel való kapcsolatára. A Dél-alföldi Régió sajátosságaiból adódóan a területi egyenlőtlenségek mellett a határon átnyúló kapcsolatoknak is fontos szerepet szánunk.

· a képzés időtartama: 4 félév

· a költségtérítés összege: 300.000 Ft/félév

· képzési formák: nappali és levelező tagozat

· a képzés indításának időpontja: 2020. február (keresztféléves képzés).

Nem ismert, hogy a 2020. februárban kezdődő képzésben hányan élvezhetik az állami támogatást, ezért amennyiben megoldható, célszerű másodikként a költségtérítéses képzést is bejelölni.

Az ETSZK újszegedi, Bal fasori épületén kívül a Belvárosban – a JGYPK, a GTK és a BTK előadóiban – is lesznek órák. A levelező hallgatók számára a szorgalmi időszakban összesen kilenc alkalommal, pénteki és szombati napokra tervezzük a konzultációkat.

A jelentkezés előfeltételei

Mesterképzésünkre a következő feltételekkel lehet jelentkezni:

kredit-beszámítás nélkül: szociális munka vagy szociálpedagógia alapképzési szakon szerzett diplomával, vagy az ennek megfelelő korábbi képzésben szerzett szakképzettséget igazoló oklevéllel.

30 kredit beszámításával: szociológia, társadalmi tanulmányok vagy politológia alapképzési szakon szerzett diplomával, vagy ennek megfelelő korábbi képzésben szerzett szakképzettséget igazoló oklevéllel. A korábbi tanulmányok alapján elismerhető 30 kreditnek a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteihez kell kapcsolódnia. A felvételi eljárásban azonban az itt felsorolt szakokon szerzett diplomával / oklevéllel további mérlegelés nélkül jogosultak résztvenni. Ennek ellenére be kell nyújtaniuk az előzetes kredit-elismertetési kérelmet, a szociális munka és a szociálpolitika területén szerzett kreditekről, hogy az első két szemeszterben minél kevesebb kredit pótlása váljék szükségessé.

60 kredit beszámításával: egyéb alap-, ill. mesterfokozatot adó képzésben, vagy ennek megfelelő korábbi képzésben szerzett szakképzettséget igazoló oklevéllel. A korábbi tanulmányok alapján beszámítható 60 kreditnek a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteihez kell kapcsolódnia úgy, hogy ebből legalább 15-15 kredit a szociális munka és a szociálpolitika témaköreiből legyen elismerhető.

Azoknak a felvételizőknek, akik a jelentkezés előfeltételeinek nem csupán a diploma, hanem a diploma és meghatározott kreditek együttes beszámításával tesznek eleget, előzetes kredit-elismertetést kell kérniük a Kartól. (Az ehhez szükséges nyomtatvány és a részletes útmutató honlapunkról letölthető.) A kredit-elismertetési kérelemhez a kurzusleírásokat és az azok teljesítését igazoló dokumentumok hivatalos másolatát is mellékelni kell. A kredit-elismertetési kérelmet a mellékelt dokumentumokkal együtt a TANOSZ-ra kérjük benyújtani legkésőbb 2019. december 13-ig. Cím: SZTE ETSZK TANOSZ, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31. A borítékra írják rá, hogy szociálpolitika mesterképzés kredit-elismertetési kérelem, így gyorsabban kerül az illetékes tanszékre.

Fontos

Mindazok, akik 2020. januárjában záróvizsgáznak, az eddig teljesített kurzusok igazolását, valamint a jelenlegi félév tantárgyfelvételét küldjék be a kurzusleírásokkal, s a teljesítést követően pótolják az igazolásokat a TANOSZ-on. A kredit-elismerési határozatot a felvételi eljárás során a Kari Kreditátviteli Bizottság a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék javaslata alapján hozza meg, amelyet a TANOSZ-ra eljuttat. A TANOSZ értesíti a jelentkezőt a határozatról.

Az előfeltételhez hiányzó kreditek a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is megszerezhetők a honlapon található Tájékoztató az elismertethető kurzusokról táblázat tantárgyaiból. Az a hallgató azonban, aki az előírt előfeltételi krediteket a tanulmányai megkezdését követő 2. félév vizsgaidőszakának végéig nem teljesíti, elveszíti hallgatói jogviszonyát.

A felvételi elbeszélgetés

A felvételi vizsga egy szakmai beszélgetésből áll, melyre a jelentkezők a megadott szakirodalmak elolvasásával és saját településük szociálpolitikai gyakorlatának bemutatásával készülhetnek fel. A felvételi elbeszélgetésre 2019. december 13-án kerül sor. A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról és helyszínéről minden leendő hallgatónkat írásban értesítjük.

Olvasmányok a szakmai beszélgetéshez:

  1. Kovács Katalin: Területi, társadalmi hátrányok és beavatkozási politikák. In: Kovács Katalin-Váradi Monika Mária (szerk.): Hátrányban vidéken. Argumentum Kiadó, Budapest, 2013. 25-54. o.
    Letöltés: innen
  2. Andor László: Szociálpolitikánk negyedszázada európai tükörben. ESÉLY, 2017. 4. szám. 3-16. Letöltés: http://www.esely.org/kiadvanyok/2017_4/ATT03690.pdf

Szempontok a saját település bemutatásához:

  • települési körkép,
  • társadalmi helyzetkép,
  • a helyi szociálpolitika gyakorlata.

A felvételi pontszámítás

A felvételin összesen 100 pontot lehet elérni úgy, hogy legfeljebb 70 lehet a szerzett, 20 a hozott és 10 a kapott többletpontok száma.

  • A hozott (tanulmányi) pontok a jelentkező alapszakon (vagy a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettségét igazoló oklevél minősítésének négyszeresét jelentik.
  • A szerzett pontok a felvételi szakmai beszélgetésen elért pontszámok. Ez a beszélgetés a jelentkező általános, illetve a mesterszak ismeretanyagának elsajátítását megalapozó előzetes ismereteiről, a megadott szakirodalmak értő ismeretéről, valamint szakmai motivációjáról tájékoztatja a Felvételi Bizottságot.
  • Többletpontokat (összesen 1-10 pont) a második – alapdiplomán felüli – államilag elismert közép-, illetve felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgáért (5 pont), további nyelvvizsgáért (3 pont), az Országos Tudományos Diákköri Konferencián vagy más országos szakmai versenyen elért 1-3. helyezésért (5, illetve 3 pont), valamint szakmai tapasztalatért (2 pont) lehet szerezni. Előnyben részesítés címén a hátrányos helyzet 2 pontot, a gyermekgondozás 2 pontot, a fogyatékosság 2 pontot és a nemzetiséghez tartozás 2 pontot jelent.

A jelentkezés módja

A www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan lehet benyújtani.

 

Nyelvvizsga követelmények

A 2011. évi CCIV. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 40. § (4) alapján mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett. (Hatályos 2016.01.01-től)

További információk

A részletes tudnivalók (majd) a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók az aktuális időszakban.

A www.felvi.hu oldalon történő elektronikus regisztrációt követően a Karunk Tanulmányi Osztályán (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) lehet érdeklődni, az e-jelentkezéssel kapcsolatban Kovács Andrea irodavezető, (telefon: (62) 342-347
e-mail: to-vez@etszk.u-szeged.hu). A felvételi eljárással kapcsolatban Kovács Andrea irodavezető, (telefon: (62) 342-347 e-mail: to-vez@etszk.u-szeged.hu) válaszol a kérdésekre. Az előzetes kredit-elismertetéssel kapcsolatos és egyéb szakmai jellegű kérdéseikkel Dr. Vida Anikó tanszékvezetőhöz fordulhatnak (vida@etszk.u-szeged.hu).


Mesterképzésünk valamennyi oktatója örömmel várja jelentkezésüket.

 

*

 

Mellékletek