Bemutatkozás

Az ápolói pálya iránt érdeklődő hallgatók 1993 óta választhatják képzésük helyszínéül Szegedet. Ebben az évben az egykori Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Tanácsa - hazánkban elsőként - Ápolási Tanszéket alapított azzal a fő céllal, hogy az szolgálja a felsőfokú ápoló képzést és járuljon hozzá az ápolás gyakorlatának fejlődéséhez, valamint az ápolástudomány műveléséhez.

Az Ápolási Tanszék elsődleges feladata az ápolástudomány elméleti és gyakorlati ismereteinek közvetítése a hallgatók számára. A Tanszék oktatóinak tevékenysége felöleli az ápolás valamennyi területét, amelyeken túl biztosítani tudjuk az ápoláslélektan, ápoláskutatás, ápolásmenedzsment, valamint a tanácsadás tantárgyak oktatását is.

Az oktatás hátterét az Ápolási Tanszéken kívül az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar más egységei és a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának intézetei és klinikái biztosítják.

A BSc szintű ápoló képzés tanulmányi ideje 8 szemeszter, a hallgatók nappali és levelező tagozaton folytathatják tanulmányaikat. A szorgalmi időszakban az előadások és demonstrációs termi gyakorlati órák során sajátítják el a hallgatóink azt az elméleti tudást, amelynek birtokában a 2. év végén megkezdhetik a klinikai területi gyakorlataikat is. A területi gyakorlatok a képzési ciklus második felében jelentős szerepet játszanak a megszerzett tudás elmélyítésében. A szakmai ismeretek elsajátítását és az ápolói feladatokban szerzett jártasság kialakítását szolgálják a kiscsoportos keretek között zajló demonstrációs termi gyakorlatok. Ezek a foglalkozások öt, a nemzetközi normáknak is megfelelő demonstrációs teremben zajlanak, melyekben hallgatóink gyakorlatorientált oktatásához rendelkezésre állnak a megkívánt technikai és eszközös feltételek.

A Tanszék külföldi kapcsolatai (pl. Németország, Finnország, Románia) lehetővé teszik hallgatóinknak a külföldi tanulmányutakon, részképzéseken való részvételt. A szak elsősorban az ERASMUS+ program keretében valósít meg hallgatói, oktatói csereprogramokat.

 

Mit tanul az ápoló hallgató…

A teljesség igénye nélkül az alábbi felsorolás tartalmazza azokat a tantárgyakat, tantárgycsoportokat, amelyeket a képzési idő alatt az ápoló hallgatóknak teljesíteniük kell:

Ápolástudományok: Ápolás-gondozás elmélete, Az ápolási-gondozási gyakorlat modelljei és folyamata, Az ember alapvető szükségletei, Az egészséges csecsemő és gyermek fejlődése, Belgyógyászati betegek ápolása, Neurológiai betegek ápolása, Sebészeti betegek ápolása, Szülészeti-nőgyógyászati betegek ápolása, Beteg gyermek ápolása, Pszichiátriai betegek ápolása, Idős betegek ápolása, Közösségi ápolás, Aneszteziológia és intenzív betegellátás, Sürgősségi ellátás alapjai, stb.

Élet- és orvostudományok: Természettudományos alapozó blokk, Mikrobiológia-Immunológia, Biokémia, Biofizika, Anatómia-Élettan, Kórtan-Kórélettan, Megelőző orvostan és népegészségtan, Belgyógyászat, Sebészet, Geriátria, Szülészet- nőgyógyászat, Gyermekgyógyászat, Gyógyszertan, Oxiológia, Addiktológia stb.

Pszichológiai tudományok: Általános és személyiséglélektan, Fejlődéslélektan, Szociálpszichológia, A betegvezetés alapjai, Triangulált betegvezetés stb.

Alapozó tantárgyak: Jogi alapismeretek, Ápolásetika, Menedzsment és teammunka, Egészségügyi gazdálkodási ismeretek, Egészségpedagógia, Egészségfejlesztés, stb.

A fenti tananyagok elsajátításában hallgatóink segítségére lehet a szabadon választható Tanulásmódszertan.

Az oklevél megszerzésének feltétele, a középfokú C típusú nyelvvizsga megléte, ezért a hallgatóink 4 féléven keresztül egészségügyi szaknyelvi kurzusokon vesznek részt.

A szakdolgozat elkészítését és az ápoláskutatás alapjainak elsajátítását szolgálja a Kutatásmódszertan alapjai tantárgy.

A szakmai ismeretek elsajátításán túl az ápolónak szüksége van önismeretre, jó kommunikációs és önérvényesítő készségre, konfliktuskezelési eszköztárra ahhoz, hogy munkáját eredményesen, a saját testi-lelki épségét megőrizve tudja végezni a jövőben. Ezen képességek feltérképezésében, fejlesztésében a Szakmai készségfejlesztő kurzusok állnak a hallgatóink szolgálatában.

 

Mivel foglalkozik az ápoló...

Az ápolás segítő hivatás, az emberek jólléte és egészsége érdekében végzett tevékenység. Feladata az egyének, családok, csoportok segítése a társadalomban, egészségük megőrzése, fejlesztése vagy helyreállítása érdekében. Az ápoló törekszik a rábízott kliens egészségének megőrzésére, munkája során hozzájárul a betegségek korai stádiumában való felismeréséhez és az eredményes gyógyulás feltételeinek biztosításához. Célja az egészség előmozdítása a gyógyulás optimális feltételeinek biztosítása. Segíti az embereket az egészségi állapotukkal kapcsolatos információk feldolgozásában, megértésében és a felmerülő problémák leküzdésében. Gyógyszereket és gyógymódokat alkalmaz. Munkájának fontos része a koordináció a szervezés a betegellátásban résztvevő egészségügyi személyzet munkájának összehangolása. Részt vesz a rehabilitáció folyamatában. Hozzásegíti kliensét azon szükségleteinek kielégítéséhez, amelyet önmaga, családja vagy a közösség más tagjai nem képesek megtenni. Az ápolás több az egyszerű fizikai igények kielégítésénél, törődést, együttérzést is jelent.

Az ápolás iránti igény az emberi élet bármely szakaszában fennállhat. Ezért az ápolók képesek ellátást nyújtani minden korosztálynak a koraszülöttektől kezdve az időskorig bezárólag.

Az ápolók gyakran hosszas betegségük során gondoskodnak a klienseikről és előfordul, hogy a betegek életének egyik legkritikusabb pillanatában tudnak támaszt, segítséget biztosítani a munkájuk által.

 

Elhelyezkedési lehetőségek…

Az SZTE ETSZK ápoló szakos hallgatói elhelyezkedés szempontjából kedvező helyzetben vannak. Ismert tény, hogy a magyar egészségügyi rendszer, jelentős szakdolgozói létszámhiánnyal küzd. Ez alól nem képeznek kivételt a régió egészségügyi intézményei sem. Ennek megfelelően hallgatóink gyakran már a képzési időszak alatt eredményesen pályáznak meg állásokat az SZTE Klinikai Központjának valamely osztályán. Az oklevél megszerzése után elsősorban a fekvőbeteg ellátásban jutnak álláshoz hallgatóink, de emelkedő létszámban foglalkoztatják őket a járóbeteg szakellátásban, körzeti közösségi ellátásban és a szociális szférában is.

Jelentős munkaerő elszívó hatással bír a külföldi munkavállalás lehetősége. Az intézményünkben megszerzett ápolói végzettség EU- konform, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamaiban elismerik, különleges honosítási eljárás nélkül a kint megszerzett BSc végzettséggel egyenértékűnek. Hallgatóink jelentős része már a képzés megkezdésekor biztos nyelvtudás birtokában van és élve az Európai Uniós tagság adta lehetőségekkel külföldi munkavállalást tervez az ápolói végzettség megszerzését követően. Korábban a végzett hallgatók kis számban vállaltak munkát német vagy angol nyelvterületen, de napjainkban az SZTE ETSZK-n ápolói végzettséget szerzett kollégáink közel 15%-át már külföldi intézményekben foglalkoztatják. A kiadott „Jó hírnév” igazolások száma is azt mutatja, hogy a külföldi munkavállalás egyre inkább megvalósított terv végzett hallgatóink körében. Ezen igazolások igénylőinek száma megháromszorozódott az utóbbi évben. Jelentős igény mutatkozik az ápolási és gyógyászati termékeket gyártó és forgalmazó cégek részéről is hallgatóink iránt. Végzett hallgatóink 2-3%-a ezen cégek alkalmazásában áll.

 

Diploma után…

A BSc végzettség megszerzése után hallgatóink a kar mester szakán (kiterjesztett hatáskörű MSc ápolóképzés) folytathatják tanulmányaikat. Jelenleg hallgatóink 1/3-a tervezi, hogy folytatja a tanulmányait és elvégzi a mesterképzést.

Az egyetemi oklevél megszerzésével még nem ér véget az ápolói karrierépítés lehetősége, hiszen ma már több doktori iskola fogadja kollégáinkat és lehetőség nyílt PhD fokozat szerzésére is az ápolástudományok területén.

Az ápolói végzettség megszerzése után hallgatóink szakirányú továbbképzések keretén belül növelhetik szaktudásukat és egy szűkebb szakterület mestereivé válhatnak.

 Friss Hírek RSS

SZTE ETSZK Friss hírek

Események

Rendezvénynaptár *