2019. november 14., csütörtök
EN

Ápolás mesterképzési szak

Tisztelt Felvételiző!

 

Az SZTE ETSZK Ápolási Tanszéke nevében tisztelettel köszöntjük.


Az alábbiakban néhány olyan információt kívánunk Önnel megosztani, amelyek segíthetik a sikeres felvételit követően.


Néhány információ az ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK-ról.


Képzési terület: orvos- és egészségtudomány;


A képzés során megszerezhető szakképzettség: okleveles ápoló


A képzés során megszerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)


A képzés 3 féléves, oklevél megszerzésével zárul.


A képzéssel megszerezhető kompetenciákról részletesen tájékozódhat a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről áttekintésével.


A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik speciális, szakértői tudásuk birtokában komplex döntési képességekkel és bővebb kompetenciakörrel rendelkeznek a klinikai gyakorlatban. Rendelkeznek azokkal az élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, fizioterápiai, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel - különös tekintettel a klinikai, diagnosztikai, terápiás és szakápolástani ismeretekre -, melyek birtokában képesek a betegellátásban komplex, kiterjesztett hatáskörrel járó önálló munkavégzésre, specializációjának megfelelően a kritikus gondolkodásra, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására. Elméleti és gyakorlati ismereteik képessé teszik a betegellátás különböző színterein a betegvizsgálattal, diagnózisalkotással, terápiás eljárásokkal kapcsolatos kiterjesztett hatáskörű önálló munkavégzésre, speciális invazív beavatkozások, valamint betegvezetési és betegedukációs feladatok ellátására is. Menedzsmentismereteik által képessé válnak szakdolgozók és szervezeti egységek vezetésére, valamint kutatásmódszertani és biostatisztikai ismereteiknek köszönhetően klinikai kutatások megtervezésére és lebonyolítására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. A mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Specializációs területek:

- aneszteziológiai szakápoló

- intenzív szakápoló

- sürgősségi szakápoló


Felhívjuk a figyelmét, hogy a felvétel a mesterképzésre, nem specializációra történik. Az egyes specializációk 6-7 fő keretszámmal bírnak, melyekre a jelentkezőket az intézmény sorolja be. A felvételt nyert hallgatók besorolása az egyes képzési irányokba az alábbiak figyelembe vételével történik:

  • hallgatói szándék és motiváció
  • előzetes munkatapasztalat
  • a felvételi elbeszélgetésen nyújtott teljesítmény
    • a felvételi elbeszélgetésen 50 pont szerezhető
    • ebből maximum 10 pont a motiváció
    • maximum 40 pont az esetfeldolgozás.
  • BSc oklevél minősítése

A felvételi eljárás során kérni fogjuk a preferencia megjelölését a három induló szakirány tekintetében, mely a fentiek értelmében a besorolási szempontok egyike. Hangsúlyozzuk, hogy a specializációkba történő felvétel a fenti szisztéma alkalmazásával, majd rangsor képzésével történik, így előfordulhat, hogy nem minden jelentkező kerül felvételre a leginkább preferált specializációra. A felvételi pontszámok meghatározása utáni értesítés tartalmazni fogja az elért pontszámot, valamint azt is, hogy ezzel milyen specializációra kerülhet be a jelentkező.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az intézmény fenntartja a jogot arra, hogy a jelentkezők létszámának ismeretében döntsön az egyes specializációk tényleges indításáról.


Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.


A képzés időtartama:

kb. 1500 óra / 3 félév


A tanév rendje szemeszterenkénti bontásban


Szemeszter

Tanóra típusa

13 héten át, 2 nap/hét

(csütörtök-péntek)

1,5 óránként 10 perc szünet és 20 perc ebédszünet

I. szemeszter

Elmélet/tantermi gyakorlat

heti 2 nap (csütörtök, péntek), 13 héten keresztül

8:00-18:00

Klinikai gyakorlat

9 nap/félév

a szakmai feltételek teljesülése esetén akár a hallgató munkahelyén

II. szemeszter

Elmélet/tantermi gyakorlat

heti 2-3 nap (csütörtök-péntek, esetenként szerda), 13 héten keresztül

8:00-18:00

Klinikai gyakorlat

20 nap/félév

a szakmai feltételek teljesülése esetén akár a hallgató munkahelyén

III. szemeszter

Elmélet/tantermi gyakorlat

heti 2 nap (csütörtök-péntek), 10 héten keresztül

8:00-18:00

Klinikai gyakorlat

27 nap/félév

a szakmai feltételek teljesülése esetén akár a hallgató munkahelyén

Készült: Dr. Oláh András anyagának adaptálásával


Mihalicza-ösztöndíj

Michalicza-ösztöndíj néven pályázatot hirdet a kormány azoknak az ápolóknak, akik kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterfokú végzettséget kívánnak szerezni. Az ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik már felvételt nyertek ápolói mesterképzésre, illetve vállalják, hogy a szakképzettség megszerzését követően öt éven belül a végzettségnek megfelelő jogviszonyban legalább három évig teljes munkaidőben dolgoznak állami egészségügyi szolgáltatónál. Az elnyerhető hozzájárulás mértéke az első félévben hatszáznegyvenezer forint, - a második félévtől annak mértékét személyenként egy a bizottság állapítja meg -, legalább háromszázhúsz-, legfeljebb hatszáznegyvenezer forint mértékben. A támogatást maximum három féléven át folyósítják. Aki nem tesz eleget a kiírásban feltüntetett feltételeknek, köteles visszafizetni az ösztöndíj teljes összegét.

Ha a pályázó vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésekor az országban bármely közfinanszírozott egészségügyi ellátást végző intézménybe az ösztöndíj folyósításának idejére kirendelhető, akkor az eredetileg megállapított ösztöndíj a duplájára emelhető.


Elhelyezkedési lehetőségek

Az ápolók olyan munkahelyeken (felsőfokú oktatási intézményekben, kórházakban, ÁNTSZ Intézetekben) és beosztásban végezhetik munkájukat, ahol érvényesítik a vonatkozó kormányrendeletben megfogalmazott képesítési követelmények alapján megszerzett kompetenciájukat.